VŠECHNY JIŘINY MÁME SKLADEM. ROZESÍLÁME JIŘINY OBJEDNANÉ V PŘEDPRODEJI A NOVÉ OBJEDNÁVKY! DOPLŇUJEME ZÁSOBY KVĚTINOVÝCH SEMEN!

Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

 

Část I.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Až do odvolání souhlasím se zasíláním obchodních sdělení o sortimentu zboží Wisterra s.r.o., IČO 06043127, DIČ CZ06043127, se sídlem Klímova 335/2, Radlice, 15000 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 275092, jakožto cílené nabídky na koupi jí prodávaného sortimentu a aby při určování nejvhodnější nabídky (profilování) vycházela z informací o mém dřívějším spotřebitelském chování (z informací o předchozích nákupech) a dále z mnou poskytnutých osobních údajů o mém jméně, pohlaví, věku a bydlišti a aby tyto mé osobní údaje zpracovávala. 

Souhlas můžete kdykoli odvolat. Více informací o podmínkách zpracování osobních údajů, o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění najdete v Části II.

 

Část II.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

 

 1. SPRÁVCE

Souhlasím, aby společnost Wisterra s.r.o., IČO 06043127, DIČ CZ06043127, se sídlem Klímova 335/2, Radlice, 15000 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 275092 (dále jen „Správce“), jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení), zpracovával mé osobní údaje v rozsahu, po dobu a za podmínek, jak jsou uvedeny níže.

 

 1. VAŠE PRÁVA

Beru na vědomí, že mi svědčí následující práva:

 1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU;
 2. PRÁVO NA PŘÍSTUP A KOPII – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 3. PRÁVO NA OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 4. PRÁVO NA VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;
 5. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
 6. PRÁVO NA STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv;
 7. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na:

 • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

Detailní popis jednotlivých práv, jejich charakteristika, podmínky jejich vzniku, jakož i postup jak tato práva uplatnit, najdete v Části III. 

 

 1. ÚČEL, pro který budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:

Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje za účelem marketingu, tj. cílené nabídky dalšího zboží a služeb ze sortimentu Správce, prostřednictvím letáků a zpráv elektronické pošty, cílené na mou osobu na základě profilování, tedy na základě předpokladu mého nejpravděpodobnějšího nákupního chování (ale i nabídky obecně mimo tyto případy), kdy tento předpoklad bude určován, mimo jiné, prostřednictvím specializovaného softwaru a sociologické metody prostřednictvím softwaru.

 

 1. ROZSAH Vašich osobních údajů, které budeme zpracovávat

Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, věk, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, pohlaví, bydliště (lokalita), předchozí spotřebitelské chování, osobní spotřebitelské preference označené v nabídce včetně předpokládaných preferencí.

 

 1. DOBA, po kterou budou Vaše osobní údaje ukládány a zpracovávány

Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje do odvolání.

 

 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude sídlo Správce.

 

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU Vaše osobní údaje předávány mimo EU.

 

 1. ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 

 1. PŘESNOST ÚDAJŮ

Prohlašuji, že mnou spolu s tím souhlasem poskytnuté osobní údaje jsou přesné ve vztahu k účelu zpracování.

Zavazuji se, bude-li to nezbytné s ohledem na účely zpracování osobních údajů, aktualizovat své osobní údaje.

 

 1. PROFILOVÁNÍ

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů BUDE docházet k profilování. Konkrétně bude užito profilování k vytvoření nejvhodnější nabídky na základě Vašeho dřívějšího spotřebitelského chování a preferencí.

 

Část III.

Práva a jejich uplatnění

 

Článek I.

OBECNĚ K UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

 1. KOMUNIKAČNÍ KANÁLY K UPLATNĚNÍ PRÁV

Práva lze za níže uvedených podmínek uplatnit:

 1. prostřednictvím datové schránky Správce: hhdhwub;
 2. prostřednictvím adresy el. pošty: info@wisterra.cz;
 3. prostřednictvím písemného podání na adresu: Klímova 335/2, Radlice, 15000 Praha 5;
 4. telefonicky na tel. čísle: +420 720632897.

 

 1. IDENTIFIKACE A BEZPEČNÁ KOMUNIKACE

Uplatněním práv nesmí dojít újmy práva a svobody třetích osob. Z tohoto důvodu má právo a povinnost Správce v nezbytných případech žadatele identifikovat. Z uvedených důvodů musí Správce volit bezpečnou a spolehlivou komunikaci. Za spolehlivou komunikaci, při níž není třeba dále ověřovat totožnost adresáta, se vždy považuje komunikace prostřednictvím právy el. pošty, která je opatřena ověřeným elektronickým podpisem, komunikace prostřednictvím datové schránky, komunikace prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kdy je písemnost podepsána a podpis jednajícího byl úředně ověřen.

 

 1. ÚSTNÍ UPLATNĚNÍ PRÁV

Jen zcela výjimečně, vyžádá-li si to subjekt údajů, je možné po ověření jeho totožnosti prostřednictvím občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu nebo jiného dokladu, z nějž je možné seznat, že se jedná o dotyčný subjekt údajů, subjektu údajů poskytnout informace, příp. umožnit mu uplatnění jeho práv ústně. O ústním poskytnutí informace, příp. o ústním uplatnění práv ze strany subjektu údajů se pořídí písemný záznam.

 

 1. ŽÁDOST V EL. FORMĚ

Podá-li subjekt údajů žádost, resp. uplatní-li subjekt údajů svá práva prostřednictvím elektronického podání, odpověď se taktéž vypraví v elektronické formě, nepožádal-li subjekt údajů o jiný způsob.

 

 1. NÁKLADY

Informace poskytované subjektům údajů, poskytování kopií subjektům údajů, veškerá sdělení a veškeré úkony související s uplatněním práv subjekt údajů se činí bezplatně.

 

 1. ODMÍTNUTÍ A POPLATEK

Je-li žádost (uplatnění práva) subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se jedná o totožnou nebo v převážné části totožnou žádost nebo o žádost nepřiměřeně rozsáhlou, kterou není možné vyřídit v zákonné lhůtě,

 1. podmíní se vyřízení žádosti složením zálohy na úhradu administrativních nákladů spojených s poskytnutím požadované informace nebo sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů – zálohu lze žádat až do výše předpokládaných nákladů s tím, že informace, sdělení atp. se subjektu údajů poskytne až po úplné náhradě vynaložených nákladů, nebo
 2. se žádosti nevyhoví, resp. uplatnění práva se písemně s odůvodněním odmítne.

 

 1. LHŮTA K VYŘÍZENÍ

Žádosti subjektu údajů a odpovědi na uplatnění práv subjektu údajů se vyřizují neprodleně. Odpověď, obsahující požadované informace, příp. popisující provedená opatření v návaznosti na žádost subjektu údajů, atd., musí být subjektu údajů doručena nejpozději do 30 dní ode dne doručení žádosti Společnosti. Není-li z vážných důvodů možné ve stanovené lhůtě věc vyřídit, nejpozději do konce lhůty podle věty druhé se subjekt údajů písemně nebo zprávou el. pošty vyrozumí o tom, že lhůta dodržena nebude a o důvodech, které jsou příčinou, a oznámí se subjektu údajů lhůta, ve které bude věc vyřízena; lhůta nesmí být prodloužena více jak o 60 dní.

 

ČLÁNEK II.

PRÁVO NA PŘÍSTUP A KOPII

 1. Požádá-li o to subjekt údajů, poskytne se mu potvrzení o tom, zda dochází, nebo nedochází ke zpracování jeho osobních údajů.
 2. Jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, poskytne se subjektu údajů informace o:
  1. účelech zpracování a o právním základu/titulu pro zpracování osobních údajů, včetně odkazu na ustanovení právního předpisu, o rozsahu a důsledcích zpracování;
  2. případném příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů;
  3. předávání osobních údajů do třetích zemí, má-li se realizovat, včetně informací o vhodných zárukách pro bezpečnost předávaných dat do třetí země;
  4. době, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné takovou dobu určit, o kritériích pro stanovení doby uložení;
  5. právu požadovat přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, o právu požadovat jejich opravu nebo výmaz, o právo požadovat omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a o podmínkách vzniku jednotlivých práv a způsobem jejich uplatnění;
  6. právu na přenositelnost údajů, o podmínkách jeho vzniku a o podmínkách jeho uplatnění;
  7. skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, a o právech subjektu údajů spojených s automatizovaným rozhodováním;
  8. zdroji osobních údajů, a případně o tom, že osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;
  9. právu podat stížnost u dozorového úřadu;
  10. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování ve formě profilování a o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.
 3. Subjektu údajů náleží právo žádat si kopii zpracovávaných osobních údajů. První poskytnutí kopie je zdarma. Další kopie se zpoplatní. Článek I. odst. 6 platí i zde.
 4. Pokud by poskytnutím kopie mohlo dojít k poškození práv a svobod třetích osob (např. kopie obsahuje osobní údaje třetích osob, ve vztahu k jejichž zpřístupnění nesvědčí subjektu údajů, který si kopii žádá, žádný právní důvod), kopie se odpovídajícím způsobem anonymizuje. Není-li anonymizace možná, nebo ztratila-li by požadovaná informace provedením odpovídající anonymizace vypovídací hodnotu, kopie se neposkytne.

 

ČLÁNEK III.

Právo na opravu

 1. Subjektu údajů náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné z hlediska účelu zpracování nebo jsou-li z hlediska účelu zpracování osobních údajů neúplné. Subjekt údajů může požadovat opravu (včetně doplnění) zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.
 2. Uplatní-li subjekt údajů právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, provede Správce neprodleně kontrolu zpracování osobních údajů, vůči němuž je právo na opravu uplatňováno.
 3. Dojde-li Správce k závěru, že je námitka, byť jen částečně, důvodná, zajistí neprodleně zjednání nápravy, tj. opravu zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.
 4. O výsledku šetření a provedených opatřeních se subjekt údajů vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty.

 

Článek IV.

Právo na výmaz

 1. Subjektu údajů náleží vůči správci osobních údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pouze:
  1. nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a není-li zde jiný právní podklad (titul) pro zpracování osobních údajů;
  3. subjekt údajů vznesl relevantní námitku vůči zpracování osobních údajů;
  4. osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, zejména bez právního podkladu (titulu) pro zpracování osobních údajů;
  5. vymazání osobních údajů si žádá splnění právní povinnosti, jak plyne z právního předpis či z rozhodnutí vydaného na základě právního předpisu;
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení.
 2. Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů (např. zničení listin), nebo jejich vymazání (z multimediálních nosičů) či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů. Článek I. odst. 7 této části platí i zde.
 3. Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá Správce žádost subjektu údajů. V případě, že je žádost subjektu údajů, byť jen částečně, oprávněná, provede se výmaz v nezbytném rozsahu.
 4. Do doby vyřízení žádosti subjektu údajů se osobní údaje, vůči nimž bylo uplatněno právo na výmaz, označí.
 5. Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:
  1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  2. pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů;
  3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 obecného nařízení);
  4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
  5. určení, uplatnění a výkon práv Správce.

 

Článek V.

Právo na omezení zpracování

 1. Uplatní-li subjekt údajů právo na omezení zpracování vůči konkrétnímu zpracování osobních údajů, Správce neprodleně posoudí relevanci žádosti subjektu údajů, primárně z hlediska naplnění podmínek pro uplatnění práva na omezení zpracování, přičemž při posuzování žádosti vychází jak z obsahu žádosti, tak z dalších okolností a skutečností týkajících se předmětného zpracování osobních údajů.
 2. Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů náleží v těchto případech:
  1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;
  2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.
 3. Osobní údaje, kterých se týká omezení zpracování, se označí.
 4. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
 5. Před zrušením omezení zpracování osobních údajů se subjekt údajů o zrušení omezení vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty. Ve sdělení se uvedeno okamžik, kdy bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno a důvod, pro který bude zrušeno.

 

Článek VI.

Právo na přenositelnost

 1. Jsou-li předmětem zpracování osobních údajů osobní údaje získané od subjektu údajů (buďto jím přímo předané údaje, nebo údaje získané o jeho činnosti atp.), které se týkají tohoto subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo na přenositelnost těchto údajů, pakliže je zpracování založeno na souhlasu dotyčného subjektu údajů nebo se jedná o zpracování založené smlouvu se subjektem údajů a realizuje-li se automatizovaně. Právo na přenositelnost nezahrnuje údaje a informace vytvořené Správcem na základě údajů získaných od subjektu údajů (např. profilace předpokládaného spotřebitelského chování subjektu údajů na základě údajů získaných od subjektu údajů atp.).
 2. V rámci práva na přenositelnost si subjekt údajů může žádat;
  1. předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formát vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám subjektu údajů;
  2. předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formátu vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám jiného správce osobních údajů, kterého subjekt údajů označí v žádosti o přenesení osobních údajů.
 3. Žádosti subjektu údajů se krom jiného (čl. I. odst. 6) nevyhoví, pokud by vyhověním žádosti subjektu údajů došla újmy práva a svobody jiných osob (subjektů údajů).
 4. Žádosti, jejímž předmětem je přenositelnost údajů podle odst. 2 písm. b), se taktéž nevyhoví, pokud nebude předání technicky proveditelné, přičemž za technicky neproveditelné předání se považuje i takové předání, které není možné adekvátním způsobem s ohledem k dostupným technologickým možnostem přiměřeně povaze předávaných osobních údajů a souvisejících rizik zabezpečit.
 5. K předávaným osobním údajům bude připojena informace o účelu zpracování osobních údajů a bude-li si to žádat subjekt údajů, dále informace o zpracování osobních údajů v rozsahu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Článek X.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

 1. Rozhodnutí vůči subjektu údajů, právní jednání vůči subjektu údajů nebo jiné opatření či postup, v jehož důsledku vyplynou subjektu údajů nepříznivé právní důsledky, či by se jej takový akt jinak obdobně dotkl (např. automatizované zamítnutí on-line žádosti o úvěr, elektronické vyhledávání uchazečů o zaměstnání bez účasti člověka a přezkoumání negativních rozhodnutí elektronického systému), není možné založit na automatizovaném individuálním rozhodnutí, včetně profilování, ledaže je rozhodnutí
  1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
  2. povoleno právními předpisy, které stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
  3. založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů
 2. V případech podle odst. 1 písm. a) a c) Správce zajistí provedení vhodných opatření k zajištění ochrany práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů před negativními důsledky automatizovaného individuálního rozhodování. Takovými opatřeními se míní nejméně zajištění možnosti subjektu údajů vyjádřit před provedením aktu s nepříznivými důsledky svůj názor a možnost přezkumu rozhodnutí ze strany Správce určené osoby a dále lidský zásah, jímž se míní například pravidelné přezkoumávání funkčnosti systému automatizovaného rozhodování a nastavování jeho podmínek funkčnosti tak, aby byly vyloučeny nedůvodné nepříznivé zásahy do práv a svobod subjektu údajů, resp. do jeho oprávněných zájmů.
 3. Jsou-li předmětem zpracování citlivé údaje, resp. mají-li se individuální rozhodnutí ve smyslu odst. 1 zakládat na citlivých údajích, je možné postupovat podle odst. 2 pouze tehdy, jsou-li zajištěny dostatečné garance ve smyslu odst. 2 tohoto článku a za předpokladu, že právním důvodem zpracování osobních údajů je výslovný souhlas subjektu údajů ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, příp. se jedná o zpracování nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu plynoucího z právních předpisů, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

 

Článek XI.

Právo na námitku

 1. Je-li právní základem zpracování osobních údajů právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení (splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byl pověřen správce) nebo právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce), svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči předmětnému zpracování osobních údajů.
 2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 3. Uplatní-li subjekt údajů právo na námitku, Správce námitku bez odkladu prověří.
 4. Do vyřízení námitky subjektu údajů se dotčené osobní údaje, resp. zpracování osobních údajů označí.
 5. Osobní údaje, vůči nimž byla vznesena oprávněná námitka, nelze dále zpracovávat, ledaže by
  1. pro další zpracování svědčili vážné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo
  2. další zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu práv Správce.

 

Tento dokument je účinný a platný od 28. listopadu 2021