VŠECHNY JIŘINY MÁME SKLADEM. ROZESÍLÁME JIŘINY OBJEDNANÉ V PŘEDPRODEJI A NOVÉ OBJEDNÁVKY! DOPLŇUJEME ZÁSOBY KVĚTINOVÝCH SEMEN!

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího – společnosti Wisterra s.r.o., IČO 06043127, DIČ CZ06043127, se sídlem Klímova 335/2, Radlice, 15000 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 275092 (dále jen „Prodávající“).

Reklamační řád upravuje rozsah poskytnuté záruky Prodávajícím a postup Prodávajícího při vyřízení reklamace zboží kupujícím jako spotřebitelem (§ 2 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží kupující souhlasí s Reklamačním řádem.

 

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy věc převzal:

 1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 2. se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 3. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 4. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

3. Záruka za jakost

Poskytnutou zárukou za jakost se Prodávající spotřebiteli zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží ode dne odevzdání věci spotřebiteli.

 

4. Kontrola zboží při převzetí

 1. Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat přebírané zboží a nepoškozenost obalů a dále kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.
 2. Veškeré nesrovnalosti je třeba vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo zboží převzít s výhradou jeho poškození či vady, kterou vyznačí na dokladu o doručení či dodacím listu u svého podpisu. Kupující je současně v takovém případě povinen oznámit toto poškození či jinou vadu zboží Prodávajícímu na tel. +420 720 632 897 nebo elektronickou poštou na adresu: info@wisterra.cz a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl Kupující nebo příjemce možnost si zboží prohlédnout.

 

5. Lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 2. Lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění jsou následující:
  • u čerstvých řezaných květin a řezané dekorační zeleně musí být práva z odpovědnosti za vady uplatněna nejdéle v den koupě zboží;
  • u hrnkových květin kvetoucích i zelených musí být práva z odpovědnosti za vady uplatněna nejdéle do dvou dnů.
  • u ostatního zboží musí být práva z odpovědnosti za vady uplatněna v době 24 měsíců.
 3. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.
 4. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí původního zboží kupujícím.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží; e-mailem zaslaným na adresu info@wisterra.cz; telefonicky na čísle +420 720 632 897. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

 

6.  Vyřízení reklamace

 1. Prodávající o reklamaci zboží kupujícím (spotřebitel) rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od následujícího dne ode uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po dohodě s kupujícím prodloužit.
 4. V případě oprávněné reklamace zboží (poškození či jiná vada zboží) má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží, bezplatné odstranění vady zboží, nebo na jeho výměnu, pokud to není vzhledem k povaze poškození či vady nepřiměřené. Není-li výměna zboží možná, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Kupující zvolí nárok z odpovědnosti za vady současně s uplatněním reklamace vady zboží.

 

7. Výluky ze záruky

 1. Prodávajícím poskytnutá záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
  • poškozením zboží;
  • použitím (umístěním) zboží v podmínkách, které neodpovídají (zejména teplotou, prašností, vlhkostí) podmínkám určeným Prodávajícím;
  • neodbornou péčí a/nebo zanedbáním obvyklé péče o zboží;
  • poškozením zboží přírodními živly nebo vyšší mocí.
 2. Prodávajícím poskytnutá záruka za zboží se dále nevztahuje:
  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím;
  • vyplývá-li vada z povahy věci.

 

8. Speciální ustanovení

Podle těchto Záručních podmínek bude postupováno analogicky i v případě, kdy kupujícím je podnikající fyzická a/nebo právnická osoba. V takovém případě však platí, že nároky kupujícího z titulu vady zboží a tomu korespondující povinnost Prodávajícího se řídí ustanoveními §§ 2099 až 2112 občanského zákoníku.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Práva kupujícího vyplývající z ustanovení obecně závazných právních předpisů nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
 2. Pro případ, že mezi Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke sporu ohledně plnění Prodávajícího z poskytnuté záruky za zboží, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má kupující právo na mimosoudní vyřešení takového sporu České obchodní inspekci (internetové stránky www.coi.cz), jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb.
 3. Tento Reklamační řád je platný od 28. listopadu 2021.