VŠECHNY JIŘINY MÁME SKLADEM. ROZESÍLÁME JIŘINY OBJEDNANÉ V PŘEDPRODEJI A NOVÉ OBJEDNÁVKY! DOPLŇUJEME ZÁSOBY KVĚTINOVÝCH SEMEN!

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) společnosti Wisterra s.r.o., IČO 06043127, DIČ CZ06043127, se sídlem Klímova 335/2, Radlice, 15000 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 275092 (dále též jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.wisterra.cz.

Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je osoba (fyzická a/nebo právnická), která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že ve smluvním vztahu s Prodávajícím je považován za Podnikatele.

Dopravce je třetí (externí) osoba, která podniká v oblasti přepravy zásilek.

 

2. Sdělení Prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy

 1. Prodávající sděluje, že:
  • náklady na prostředky komunikace na dálku nese Kupující s tím, že tyto náklady se neliší od základní sazby internetového a/nebo telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího. Prodávající, s výjimkou nákladů spojených s dopravou zboží, neúčtuje Spotřebiteli žádné další poplatky v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy;
  • požaduje úhradu kupní ceny před zahájením dopravy zboží Kupujícímu;
  • ceny zboží a služeb jsou na webu Prodávajícího uvedeny včetně i bez DPH, včetně veškerých případných poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání (dopravu) zboží Kupujícímu se liší podle Kupujícím zvoleného Dopravce;
  • Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit (s výjimkou uvedenou v čl. 8 odst 2 a 3 VOP), a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží Spotřebitelem s tím, že konkrétní podmínky a postupy pro uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy, jakož i úhrada nákladů spojených s odstoupením jsou detailně uvedeny v čl. 8 VOP.
 2. Prodávající dále Spotřebiteli sděluje, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa:  http://www.coi.cz.

 

3. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje Kupujícímu provádět objednávání zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a/nebo VOP.
 5. Kupující je srozuměn s tím, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího.
 6. S informacemi poskytnutými Spotřebitelem bude Prodávající nakládat v souladu s evropskými požadavky na Ochranou osobních údajů (GDPR) způsobem, který je upraven v čl. 9 VOP.

 

4. Uzavření smlouvy

 1. K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží do košíku a odešle závaznou objednávku Prodávajícímu
 2. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany Prodávajícího, za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost. Uzavření kupní smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem zaslaným na Kupujícím uvedenou e mailovou adresu.
 3. Kupující je povinen potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky formálně zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informací o předmětu objednávky nebo o adrese místa doručení zboží neprodleně kontaktovat Prodávajícího telefonicky na mobilním telefonu +420 720 632 897 a sdělit mu správné údaje a/nebo chybějící údaje doplnit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v objednávce nebude Prodávajícím brán zřetel.
 4. Doručením potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je Prodávající povinen dodat v souladu s VOP objednané zboží na adresu určenou Kupujícím a Kupující je povinen za dodané zboží a dopravu zaplatit sjednanou cenu. 
 5. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření a není přístupná třetím nezúčastněným osobám.
 6. Veškerá prezentace zboží umístěná na wisterra.cz je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím při dodání. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat. Dodání zboží do místa určeného Kupujícím se považuje za stav, kdy Prodávající umožnil Kupujícímu nakládat se zbožím.

 

5. Cena zboží

 1. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu wisterra.cz jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.
 2. Celková cena objednávky je složena z kupní ceny zboží a nákladů na dopravu zboží Kupujícímu.
 3. Akční ceny platí do vyprodání zásob Prodávajícího či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.
 4. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou Prodávajícím omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího či pochybení ze strany Prodávajícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Prodávající je oprávněn z uvedeného důvodu od kupní smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
  • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);
  • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
  • sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce Prodávajícího.
 5. Náklady za dopravu zboží Kupujícímu se řídí ceníkem Dopravce a jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího. Kupující je povinen zkontrolovat náklady spojené s dopravou zboží v objednávce; na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

5. Platební podmínky

 1. Cena zboží a náklady spojené s dodáním zboží jsou splatné předem. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bankovním převodem a/nebo platební kartou on-line na webové stránce Prodávajícího.
 2. Typy přijímaných karet v případě elektronické platby on-line jsou vyznačeny na webových stránkách prodejce. Číslo účtu pro bankovní převod je: 606125/5500.
 3. Zpracování objednávky Prodávajícím bude zahájeno až po obdržení platby Kupujícího.
 4. Náklady za dopravy zboží Kupujícímu se řídí ceníkem Dopravce a jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího. Kupující je povinen zkontrolovat náklady spojené s dopravou zboží v objednávce; na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

6. Dodání zboží

 1. Zboží bude dodáno Dopravcem zvoleným Prodávajícím nebo vybraným Kupujícím ze seznamu Dopravců na webových stránkách Prodávajícího.
 2. Při dodání zboží odesláním Kupujícímu Prodávající odešle zboží do místa určeného Kupujícím. Doručení zboží je prováděno Dopravcem v Kupujícím zvolené přepravní lhůtě a podle vybraného tarifu. Kupující musí být během přepravní lhůty přítomen na adrese dodání zboží.
 3. Dopravce dodá zboží na sjednanou adresu uvedenou Kupujícím a vydá ho Kupujícímu v přepravní lhůtě, kterou si Kupující objednal.  Informace o adrese, příjemci a přepravní lhůtě předává Dopravci Prodávající na základě objednávky Kupujícího. Vždy je třeba, aby Kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží. Telefonní číslo Kupujícího je při tomto typu dopravy podmínkou k dodání zboží. Zboží nelze doručovat na P. O. Box.
 4. Kupující musí být v přepravní lhůtě přítomen na adrese uvedené pro dodání zboží. Není-li kupující přítomen, může Dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednané adrese. Toto neplatí, pokud si Kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno do vlastních rukou Kupujícího. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost Kupujícího. 
 5. V případě, že Kupující odmítne zboží převzít nebo zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Kupujícího a/nebo jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s VOP zboží v místě dodání předat, je Dopravce povinen neprodleně informovat Kupujícího nebo Prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Náklady spojené se splněním dalších instrukcí hradí Kupující. Nebudou-li další instrukce Dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, Dopravce přepraví zboží zpět Prodávajícímu. Povinnost Dopravce dodat zboží je tak splněna vrácením zboží zpět Prodávajícímu. Náklady spojené s vrácení zboží Prodávajícímu, či dodáním zboží na novou adresu je účtováno dle tarifů z ceníku Dopravce, a to k tíži Kupujícího.
 6. Z důvodu nezastižení Kupujícího v místě dodání zboží lze provést opakované dodání zboží. Bylo-li opakované dodání zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech Kupujícího, náleží Prodávajícímu poplatek za opakované dodání ve výši dvojnásobku poplatku za běžné dodání zboží. Opakované dodání zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo v termínu sděleném Kupujícím. V případě neuhrazení poplatku ze strany Kupujícího je zboží považováno z dodané, i když nedošlo k jeho převzetí Kupujícím.
 7. Povinnosti Kupujícího při převzetí dodaného zboží jsou upraveny Reklamačním řádem.

 

7. Záruční podmínky, nároky z vadného plnění

 1. Záruční podmínky na zboží, jakož i nároky Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího se řídí Reklamačním řádem.
 2. Vzhledem k hlavnímu obchodnímu artiklu Prodávajícího (řezané květiny), sezónnosti řezaných květin a přímé závislosti na dovozu těchto květin ze zahraničí si Prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu. Taková případná záměna nebude považována za vadu plnění Prodávajícího. V případě nutné záměny vyšší než 25 % Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a bude dohodnut další postup.

 

8. Odstoupení od smlouvy, storno objednávky

 1. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit, s níže uvedenými výjimkami, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí Spotřebitel zaslat na adresu sídla Prodávajícího, na e-mailovou adresu Prodávajícího, sdělit prostřednictvím telefonátu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Spotřebitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 písm. e) občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze a dále že podle § 1837 písm. e) občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 3. Spotřebitel výslovně bere na vědomí, že řezané květiny jsou svou podstatou zbožím podléhajícím rychlé zkáze a dále že pokojové květiny vybrané Spotřebitelem a zasazené do květináčů dle volby Spotřebitele jsou zbožím, které bylo upraveno na přání Spotřebitele. Z uvedených důvodů a v souladu s citovanými ustanovením občanského zákoníku tak Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží specifikovaného v předchozí větě.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí. Nárok na úhradu škody vniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 6. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu cenu zboží bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 7. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v čl. 4 odst. 4 VOP. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit též v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit.
 8. Kupující může stornovat učiněnou a Prodávajícím již potvrzenou objednávku řezaných květin (kytic) pouze písemnou formou, a to e-mailem zaslaným na adresu: info@wisterra.cz s tím, že Prodávající musí Kupujícímu potvrdit přijetí storna objednávky. Objednávku řezaných květin (kytic) může Kupující stornovat nejpozději v době do 24 hodin před požadovaným termínem doručení řezaných květin (kytic) Kupujícímu. Poplatek za stornování objednávky smutečních květin (kytic), svatebních květin (kytic) a objednávky řezaných květin (kytic) v souhrnné ceně vyšší než 5.000 Kč (včetně DPH) činí 70 % z ceny objednaného zboží. V době kratší než 24 hodin před požadovaným termínem doručení shora v tomto článku uvedeného zboží nemůže již Kupující Prodávajícím potvrzenou objednávku zboží stornovat.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 2. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího, informací souvisejících se zbožím, službami nebo jinou činností Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího.
 3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 4. Konkrétní podmínky rozsahu souhlasu Kupujícího pro zpracování osobních údajů Kupujícího, pro zasílání obchodních sdělení Prodávajícího a s tímto souvisejících práv Kupujícího a povinností Prodávajícího jsou upraveny v dokumentu Zpracování a ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení.

 

10. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito VOP zejména se sdělení před uzavřením kupí smlouvy obsaženými v čl. 2 VOP a dále se zněním dokumentů Reklamační řád a Zpracování a ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení, které tvoří nedílnou součást VOP a že s veškerými právě uvedenými dokumenty resp. s jejich obsahem výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky zboží.
 2. Veškeré právní vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených výslovně kupní smlouvou nebo VOP se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitele je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 3. VOP mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících a/nebo jednajících jménem Prodávajícího, ledaže je takové odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat jménem Prodávajícího.
 4. Prodávající je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny VOP nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky zboží.
 5. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu kupní smlouvy a/nebo VOP, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí obsah uvedených dokumentů v českém jazyce.
 6. Tyto VOP včetně všech jejich součástí jsou platné a účinné od 28.listopadu 2021.